विषय-वासनारूप चित्तेर विकार ।

विषय-वासनारूप चित्तेर विकार ।
आमार हृदये भोग करे अनिवार ।।

कत ये यतन आमि करिलाम हाय ।
ना गेल विकार बुझि शेषे प्राण जाय ।।

ए घोर विकार मोरे करिल अस्थिर।
शान्ति ना पाइल स्थान, अन्तर अधीर ।।

श्रीरूप गोस्वामी मोरे कृपा वितरिया ।
उद्घारिबे कबे युक्तवैराग्य अर्पिया ।

कबे सनातन मोरे छाड़ाये विषय ।
नित्यानन्दे समर्पिबे हइया सदय ।।

श्रीजीव गोस्वामी कबे सिद्धान्त-सलिले ।
निभाइबे तर्कानल, चित्त जाहे ज्वले।।

श्रीचैतन्य- नाम शुने उदिबे पुलक ।
राधाकृष्णामृत- पाने हइब अशोक ।।

कांगालेर सुकांगाल दुर्जन ए-जन ।
वैष्णव-चरणाश्रय याचे अकिञ्चन ।।

(श्रील भक्तिविनोद ठाकुर)